pátek 10. března 2017

Exkurze do Motola

Dne 1. 3. 2017 jsme se jako třída E4.A zúčastnili exkurze v pražské nemocnici Motol, zde nám byly ukázány spirometrické přístroje, spektrometry a vyšetření samotné.

Spirometrie

Spirometrie je základní metodikou ve vyšetřování plicních funkcí. Vyšetření se provádí vsedě ve vzpřímené poloze, uskutečňuje se opakovaně a naměřené parametry jsou zaznamenány do tzv. spirometrické křivky neboli spirogramu, který v souřadnicovém systému vyjadřuje závislost změny objemu v čase. Ze spirogramu stanovujeme dechový objem, expirační a inspirační rezervní objem, vitální a inspirační kapacitu nebo eventuálně dechovou frekvenci, maximální minutovou ventilaci či dechovou rezervu, díky kterým získáme představu o stavu plic vyšetřovaného.Spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie je fyzikálně-chemická metoda, která stanovuje hmotnosti molekul a atomů po jejich převedení na ionty. Podstatou hmotnostní spektrometrie je separace iontů produkovaných v iontovém zdroji přístroje na základě jejich efektivní hmotnosti a jejich následná detekce. Všechny tyto procesy probíhají v uzavřeném prostoru, ve kterém je pomocí systému pump kontinuálně udržováno vakuum.

V lékařských oborech je diagnostický protetický přístup krokem pro včasnou detekci nádorových onemocnění a pro nalezení nových prognostických a prediktivních markerů, ale své uplatnění má i při studiu genetických onemocnění, v screeningu vrozených metabolických poruch a k detekci metabolitů, které mohou sloužit jako markery pro diferenciální diagnostiku metabolických onemocnění.

Hmotnostní spektrometrie má však své využití i v oblasti přírodních věd, kde má své uplatnění při studiu rostlinných a živočišních genomů.

Spektrometr je druh vědeckého přístroje, který umožňuje zkoumat prvkové chemické složení látky či objektu na bázi měření odraženého světla respektive odražené vlnové délky světla a jeho absorpci nebo na základě měření vzniklého světla, přičemž ke vzniku dochází umělou excitací. Spektrometr se používá převážně pro provádění spektroskopické analýzy. Kromě analýzy prvkového chemického složení jsou spektrometry také využívány pro měření spektrálních závislostí optických vlastností materiálů - odrazivosti, propustnosti, emisivity a pohltivosti.

Kryštof Veselý, E4.A

Žádné komentáře:

Okomentovat