čtvrtek 29. června 2017

Předávání certifikátů Web Rangers

Dne 29. června 2017 se ve sborovně konalo slavnostní předávání certifikátů Web Rangers, který získalo 32 žáků z 1. ročníku.

Web Rangers je celosvětový projekt společnosti Google pro žáky ve věku 13 až 16 let, zacílený na bezpečné chování na internetu, na sociálních sítích, na to, jak se bránit kyberútokům a jak reagovat na kyberšikanu.Pro získání certifikátu museli uchazeči splnit tři podmínky: složit online test všeobecného bezpečí, absolvovat online kurz "7 lekcí, které z tebe udělají mistra internetové bezpečnosti" a složit test a nakonec vytvořit (a optimálně předvést) prezentaci na bezpečnostní pojmy. Certifikovaní žáci ukázali, že jim není lhostejné, co se kolem nich děje, že mají srdce na správném místě a chuť pozitivně ovlivňovat svoje okolí. Certifikát v sobě také nese morální závazek pravidla bezpečného chování dodržovat a dále šířit.
Děkujeme Filipovi Linhartovi z I1.C, bez jehož aktivity by žáci certifkát nezískali. Škola tak může přidat k nabídce svých certifikátů další, z oblasti internetové bezpečnosti, která v dnešní době nabývá na naléhavosti.


Všem úspěšným žákům gratulujeme!

Lenka Suchánková

středa 28. června 2017

Exkurze do spalovny Malešice (ZEVO Praha Malešice)

V rámci předmětu Základy přírodních věd (ZPV) jsme absolvovali se třídami E1A, E1B a I1D v pátek 23. 6. 2017 exkurzi do spalovny Malešice v Praze 10.


Při exkurzi třídy provázel Ing. Kovář, Ph.D., dlouholetý pracovník spalovny Malešice, který hned na počátku exkurze zdůraznil, že celý provoz je vybudován na základě dodržování přísných ekologických norem a přísně dbá na čistotu životního prostředí v okolí spalovny.

Spalovna se budovala deset let a do trvalého provozu byla uvedena v r. 1998. Cílem bylo spálení 310 000t odpadu ročně, které vyprodukuje 1,1 milionů obyvatel v Praze. Praha ale dnes ročně vyprodukuje 370 000t odpadu, takže jeho část je uložena na skládku.

Kromě spalování komunálního odpadu plní spalovna i další funkce. Od začátku vyráběla vodní páru pro teplárnu Malešice, která však ani o celý její objem nejevila zájem a neodebírala ji pro další využití.

Od roku 2011 vyrábí spalovna i elektrickou energii a dále tepelnou energii, kterou se ohřívá studená voda pro 18 - 20 000 domácností. Komunální odpad, který se do spalovny doveze, se pálí ve čtyřech kotlích, velkých jako domy. Teplota spalování je 800 - 1250oC, tzn., že se zde zlikvidují třeba i bojlery, které jsou někteří lidé schopni do komunálního odpadu vyhodit, přestože by je měli odvézt do sběrných dvorů.

Zbytky po spalování tvoří:
 1. šedý materiál charakteru písku, který slouží jako podkladový materiál pro stavbu pozemních komunikací 
 2. zbylé železo, které se vyseparuje a prodává do železáren (vystačí ročně na 25 km kolejí pro železnice) 
 3. popílek (spaliny), které se čistí v suspenzi obsahující pálené a hašené vápno (CaO a Ca(OH)2). Popílek se vozí do Temelína, kde se smíchá s vodou, a vzniklou směsí se zalévají kaliště radioaktivního odpadu. Směs ztvrdne, neprodyšně odpad uzavře a lze ji zavést hlínou a zatravnit. 
Z uvedeného vyplývá, že veškeré zbytky po spalování odpadu ve spalovně jsou využity na 100%. Všechny procesy ve spalovně jsou řízeny a kontrolovány nepřetržitě zhruba 8 – 10 pracovníky z velína. Spalovna je využívána i podniky a jednotlivci, kteří si v ní za poplatek nechávají odpady zlikvidovat.


V roce 2015 bylo v ČR vyprodukováno 3 850 milionů tun odpadu, z toho energeticky využito bylo pouze 700 000t. Zbytek šel na skládky, rekultivaci a kompostování.

A co se vlastně děje na skládkách? Kromě toho, že si devastujeme krajinu odpadem, který se rozkládá 100-500 let (plasty, sklo…), zamořujeme ovzduší skládkovým plynem, který má podobné složení jako methan CH4. Skládkový plyn stoupá do atmosféry a je jedním z nejhorších skleníkových plynů, má dokonce 27krát horší dopad na životní prostředí než oxid uhličitý CO2.

Z informací, které nám sdělil Ing. Kovář, jsme byli smutní. Napadaly nás otázky: „Proč se v naší republice tak málo využívá již známých a osvědčených technologií umožňujících zkvalitňování životního prostředí a ochranu zdraví lidí?“, „Proč se skutečné ekologické problémy více neřeší, proč o nich více neslyšíme ve sdělovacích prostředcích?“


Jen pro srovnání. V ČR fungují pouze 4 spalovny. Ve Švýcarsku jich je 30 a vůbec zde komunální odpad neukládají do země. Veškerý odpad spálí nebo recyklují. Napadá nás tedy. Proč se i u nás nestaví další spalovny? Podle informací, které jsme dostali, výstavba Malešické spalovny přišla na 3-4 mld. korun a je to jedna z největších spaloven na světě. Zplodiny, které vypouští do ovzduší, jsou hluboko pod hraničními limity pro nebezpečné látky, jako jsou CO2, oxidy dusíku aj. Kolem spalovny je vlastně mnohem čistší vzduch než v jiných místech. Proto také na komínu spalovny na ochozu má ve výšce 110 metrů již mnoho let hnízdo sokol stěhovavý a v bezprostředním okolí najdeme poštolky, bažanty a vlaštovky.

Komín spalovny, 177,5 m vysoký, je nejvyšší komín v Praze, slouží i jako vysílací věž pro rádio Blaník. Veškerý chod spalovny zajišťuje pouze 106 zaměstnanců, ale její význam je obrovský. Chod spalovny zabezpečují Pražské služby a.s., které ze 75% vlastní Magistrát hl. m. Prahy. Nabízí se otázka: “Rozhoduje Magistrát vždy správně pro nás Pražany? Věnuje dostatečnou pozornost kvalitnímu životnímu prostředí a vynakládá vždy efektivně finanční prostředky, kterými disponuje?“ V této souvislosti se nabízí další otázka: „Nakolik efektivní byly např. investice do zavedení Opencard, či financování tunelu Blanka, atd.“

Můžeme jenom doufat, že mladá generace, která nastoupí po nás, bude lépe hospodařit a více dbát na ochranu životního prostředí. A také proto pořádáme pro studenty tyto exkurze a zabýváme se palčivými ekologickými tématy.

Marie Waissiová, Iva Vaněčková

Návštěva pražské zoo

Dne 27. 6. 2017 navštívila třída I2B Zoologickou zahradu hlavního města Prahy, která se nachází v Troje. Exkurze se zúčastnilo celkem dvacet žáků a jedna žákyně z již výše zmíněné třídy. Tím jsme přispěli ke zvýšení návštěvnosti této organizace, která v současné době činí něco kolem 1,2 milionu ročně.

Velmi se nám všem líbilo, jakým směrem se pražská zoo ubírá. V současné době se snaží vytvářet pro chované živočichy co nejoptimálnější podmínky, a to jak koncepcí a ztvárněním výběhů a ubikací, tak i sestavováním jedno- či vícedruhových skupin. Díky tomu mají návštěvníci možnost vytvořit si představu o životě zvířat a jejich vazbách k prostředí. Zvířata pak mají příležitost rozvinout co nejširší rejstřík přirozeného chování. Pražská zoo se také velmi podílí na projektech, jejichž cílem je ochrana živočichů v místě jejich přirozeného výskytu. Programy se týkají mimo jiné koně Převalského, gorily nížinné, adaxe, ibise skalního, zubra, čápa černého, orlosupa bradatého, supa hnědého, užovky podplamaté, sysla obecného, kvakoše nočního, puštíka bělavého, sovy pálené a sýčka obecného.

V zoo jsme mohli vidět nejen velké množství živočichů, ale také shlédnout překrásné květinové výzdoby, které se nachází v blízkosti vchodu.


Navštívili jsme také nedávno vybudovaný sloninec, který byl kvůli povodním přesunut do horní části areálu. V okolí slonince se nachází celá expozice, která je těmto majestátným tvorům věnována a je konstruována jako starodávný chrám.


V blízkosti slonů jsme také viděli mládě jednoho z nejnebezpečnějších živočichů na planetě, kterým je hroch obojživelný a také největší obyvatelé souše – žirafy Rothschildovy. Mezi nimi také světovou rekordmanku Elišku, která porodila v zajetí již osmé mládě.Na závěr celé exkurze jsme se občerstvili v místní restauraci - Oceán. Ta největší zvířata, která můžete vidět na poslední fotografii, si paní profesorka odvedla zase zpátky do školy.


Martin Čermák, Marie Waissiová

Soutěž v programování – Ústřední kolo

Naši studenti se i letos zúčastnili Soutěže v programování. V kategorii Programmovací jazyky nás reprezentovali studenti Dominik Kadera ze třídy L3.D a Vojtěch Böhm ze třídy L3.D a v kategorii Aplikační software – tvorba webu naši školu reprezentovali Matěj Šmíd ze třídy I3.C a Matyáš Koc ze třídy I1.D.


Všichni čtyři studenti úspěšně postopili z obvodného kola do krajského.

Matyáš Koc a Matěj Šmíd i v krajském kole obsadili první místa (1. místo – Matěj Šmíd, 2. místo – Matyáš Koc) a postoupili tak do ústředního celostátního kola. To se konalo ve dnech 23.–25.6. 2017 v Hradci Králové ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, Fakultou informatiky a managementu.


V ústředním kole se Matyáš Koc ze třídy I1.D umístil na 6. místě a Matěj Šmíd ze třídy I3.C na 10. místě v konkurenci těch nejlepších programátorů z řad studentů z celé republiky, kteří stejně jako naši borci museli projít nejprve školním výběrem, pak obsadit v okresním a pak i v krajském kole první místa, aby byli do ústředního kola nominováni.


Jsme na naše talentované studenty právem hrdí a moc jim k tomuto úspěchu gratulujeme.

Přikládáme výsledkovou listinu.

Ivana Durdilová

eTwinning – „About Our School“


Během školního roku 2016/17 se naše třída E2.A spolu s paní profesorkou Aoudj zúčastnila prostřednictvím mezinárodního programu eTwinning projektu About Our School (O naší škole). Kromě nás se ho aktivně zúčastnili také žáci škol z Itálie, Polska a Rumunska. V rámci projektu jsme formou prezentací a anglických textů představili naší školu a její vybavení a nastínili jsme studentům z jiných zemí, jak probíhá náš školní den. Také jsme udělali rozhovory s některými studenty a profesory. Vše jsme pak online sdíleli s ostatními školami zapojenými do projektu a zároveň jsme si přečetli práce jejich žáků, čímž jsme se dozvěděli, jaké kulturní rozdíly se objevují na středních školách v jiných zemích.

Michal Lenc, E2.A

úterý 27. června 2017

Týden vědy na Jaderce

Letošní týden vědy na Jaderce byl stejně zajímavý jako ten rok minulý. Letos jsme s tam byli s Michalem Zeleným a zapsali jsme se na základní experimenty akustiky. Měřili jsme tam rychlost šíření zvuku ve vzduchu a také rychlost šíření podélného kmitání na struně, na které jsme také vytvářeli stojaté vlnění. Byla to zábava, naučili jsme se z toho, co je Helmontzova rezonance (jev, který vzniká při foukání na hrdlo lahve). Taky jsme navštívili technické muzeum v Praze, které bylo před nedávnem renovováno. Poznali jsme novou kamarádku a na závěr jsme měli prezentaci na naše téma, které jsme si zvolili a přednášeli jsme ji před účastníky týdnu vědy. Příští rok bych to klidně absolvoval znovu.

Vojtěch Böhm, L3.D

čtvrtek 22. června 2017

Vzděláváme se i mimo učebnu

Dne 22. 6. 2017 v rámci předmětu základy přírodních věd vyšla třída I1D na malou vycházku po areálu školy. Krásného slunného dopoledne jsme využili ke zkoumání místní flóry. Povídali jsme si o jednotlivých rostlinách, které rostou v okolí naší školy. Hledali jsme hlavně přírodní indikátory kyselosti nebo zásaditosti. Takovými rostlinami jsou například vlčí mák nebo svlačec rolní, které dokazují slabě kyselou až neutrální půdu. Také jsme odebrali několik půdních vzorků ke zkoumání pH.


Na následující hodinu jsme se přesunuli do učebny fyziky a chemie, kde jsme provedli analýzu pH jednotlivých půd. Analýzu jsme provedli pomocí měřícího zařízení PASCO, které bylo na školu zakoupeno z peněz, které poskytlo SRPŠ, za což patří ze strany školy a hlavně komise přírodovědných předmětů ohromné poděkování.


Zjistili jsme, že půda na pozemcích naší školy je neutrální až mírně zásaditá. Poté si žáci I1D mohli vyzkoušet zanalyzovat kyselost nápojů, které si sebou přinesli ke svačině. Závěr hodiny jsme strávili krátkou evaluací této úlohy.


Tato laboratorní úloha vznikla na základě projektu K inovaci s inspirací (2016-1-CZ01-KA101-023048), díky kterému jsem se mohl zúčastnit mezinárodního kurzu Outdoor a environmentální výchova.

Martin Čermák

Finále soutěže Rozpočti si to!

V pondělí 13. června 2017 se tým z naší školy zúčastnil finálového kola soutěže „Rozpočti si to!. Už jen to, že jsme se coby „průmyslovka“ dostali mezi nejlepších deset soutěžících škol, je skvělé. V týmu PINKIES byla Michaela Strnadová, Hana Kroupová, Lenka Kroupová a Dominik Kadera spolu s doprovodem, podporou a vedoucí týmu paní profesorkou Kateřinou Vospálkovou.


Krátce před desátou hodinou jsme se sešli na zastávce tramvaje Vodičkova a vyrazili do stejnojmenné základní školy vstříc dalšímu dobrodružství. Nejprve organizátoři shrnuli průběh takzvané online části, které jsme se účastnili v posledních měsících. Potom nám vysvětlili, o co vlastně ve finále půjde a že tato část hry bude již nesoutěžní.Finálová hra se týkala burzy. V celkem šesti kolech jsme se rozhodovali, do kterého odvětví trhu budeme investovat. Zda nám například vynesou více státní dluhopisy nebo telekomunikace. Před každým kolem nám byly přečteny fiktivní zprávy ze světa, podle kterých jsme měli odhadnout, které akcie půjdou nahoru a které naopak klesnou. Bylo to zajímavé, protože jsme museli různě taktizovat, přemýšlet jak rozložit investice, něco dávat na jistotu a občas riskovat. Ze startovního kapitálu 100 milionů korun se nám povedlo po šesti kolech získat více než dvojnásobek, přesněji 200 milionů korun. Byli jsme spokojeni.V celkovém pořadí jsme se umístili na šestém místě a pak jsme si za vydělané” peníze mohli „nakoupit“ odměny, které pro nás byly připraveny. Ze soutěže jsme si ale kromě těchto odměn odnesli také spoustu zážitků a nových zkušeností a shodli jsme se, že bychom si to mohli příští rok ještě jednou zopakovat.

Kateřina Vospálková a Dominik Kadera

úterý 20. června 2017

Celostátní kolo SOČ 2017

V den odjezdu (v pátek 16. 6.) jsem se v 9:30 dopravil k domově dětí a mládeže v Karlíně, kde byl již přistaven autobus, kterým jsme v 10:00 měli odjíždět.

Při dostavení se k autobusu byla skutečnost mé přítomnosti zapsána paní Sobkovou a objemnější zavazadla byla uložena do úložného prostoru autobusu, lehčí zavazadla jsme si vzali s sebou do nezaplněného autobusu. Cesta trvala přibližně 3,5 hodiny se spoustou zastávek na benzínových pumpách.

Po příjezdu do Boskovic jsme se nejdříve zařadili do fronty na zapsání a poté ještě do fronty na plastové tašky s reprezentativními předměty a informačními brožurkami. Po zápisu a získání těchto tašek jsme se odebrali do domova mládeže, kde nám byly přiděleny pokoje; shodou okolností jsem byl na pokoji sám.

V 17:00 se konalo slavnostní zahájení v místním Letním kině Boskovice, kde nám popřáli hodně úspěchů doktoři věd z české akademie věd a samotní pořadatelé SOČ a další hosté. Od 18:30 byla vydávána večeře a v 19:30 byla možnost konzultace s účastníky minulých ročníků SOČ.


Druhý den byla od 6:00 snídaně a od 8:00 byly zahájeny obhajoby. Na mne se dostala řada až okolo 12:10. Obhajoval jsem práci s názvem Pájecí stanice do auta pro polní techniky.

Od 11:30 do 13:30 se vydával oběd.

Po obhajobách byla možnost předvést svou práci pomocí posteru v tělocvičně a od 17:00 se podávala večeře. V 19:15 byl program pro studenty, kteří měli zájem, a to návštěva kina či plaveckého bazénu.


Poslední den byla od 6:00 podávána snídaně a od 8:00 do 12:00 byl opět program pro studenty, ovšem tentokrát venkovní návštěvy boskovických památek. Od 11:00 do 13:00 byl podáván oběd a ve 13:30 bylo slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola SOČ opět v letním kině Boskovice.

Po skončení přehlídky byly již připraveny autobusy pro rozvoz účastníků domů.

V celostátním kole SOČ 2017 jsem se svou prací obsadil 4. místo.

Jan Šlehofer, E1.B

pátek 16. června 2017

Laboratorní práce na Úžlabině

Ve školním roce 2016/2017 nakoupila SPŠE V Úžlabině sadu žákovských a jeden učitelský mikroskop díky finančnímu příspěvku SRPŠ. Mikroskopy byly použity k laboratorním cvičením pro první ročníky oborů Informatika a Elektrotechnika a dále pro třetí ročník oboru Technické lyceum.

První ročníky dostaly za úkol vytvořit dočasný preparát z cibule kuchyňské, pozorovat ho pod mikroskopem a provést nákres rostlinné buňky do protokolu. Následně si žáci zvýraznili celý preparát přikápnutím Lugolova roztoku, který umožnil lépe zobrazit jednotlivé buněčné kompartmenty.
Třetí ročníky izolovaly DNA z rostlinného materiálu pomocí detergentu a ethanolu. Tu pak velmi opatrně přenesli na podložní sklíčko a vytvořili tak dočasný preparát, který následně pozorovali pod mikroskopem.Obě laboratorní práce hodnotím jako velmi povedené, čemuž také odpovídá známka z protokolů, protože většina žáků obdržela jedničku. V následujícím školním roce plánujeme zařadit výuku s mikroskopem také do předmětů somatologie a základy ekologie.

Za celou komisi přírodovědných předmětů bych rád poděkoval Sdružení rodičů a přátel školy za zakoupení těchto pomůcek, které pomáhají ještě více zkvalitňovat výuku přírodovědných předmětů.

Martin Čermák

Zájezd do Temešváru

Dne 22. 5. 2017 čtyři naši žáci odjeli na Jarní školu mladých autorů, kterou pořádá katedra fyzika na FEL ČVUT v Praze. Již osmý ročník se konal ve středisku ČVUT v Temešváru nedaleko Písku. Sraz byl před Elektrotechnickou fakultou ČVUT v 9 hodin. Po chvíli čekání přijel autobus a my jsme mohli konečně vyrazit.

Hned po příjezdu jsme dostali základní informace. Dále informace o cíli tohoto výjezdu. Dozvěděli jsme se, že cílem tohoto výjezdu bude napsat vědecký odborný článek a udělat prezentaci, kterou na konci předvedeme na závěrečném kolokviu. Takže jsme se rozdělili do čtyřčlenných týmů (většinou podle škol) a vybrali jsme si nějaké téma z určené nabídky. Už první den jsme měli několik přednášek a mohli jsme pracovat na našem článku. Celkový program zájezdu byl od rána do večera celý nabitý. Denně jsme měli kolem 6 přednášek na různá témata. Buď jsem se učili pracovat s programy na upravování fotek, videí a textu nebo jsme měli odborné přednášky zaměřené většinou na fyziku a témata kolem ní.

Den začínal snídaní. Po snídani byly většinou dvě přednášky a pak volný čas až do skvělého oběda. Ve volném čase jsme buď psali náš článek nebo jsme hráli nohejbal či tenis. Po obědě následovaly další přednášky, mezi nimi krátká pauza a pak už večeře. Po večeři byla další přednáška, nebo pokud byly podmínky, tak probíhalo astronomické pozorování. Týden utekl jako voda a závěrečný večer se blížil.

Všichni poslední večer představili své prezentace. Prezentace byly hodnoceny porotou poskládanou z kantorů katedry fyziky. Všechny prezentace byly opravdu skvělé a byl zážitek se na ně dívat. Odjezdový den pak proběhlo vyhlášení a všichni zúčastnění dostali malé dárečky. Nakonec jsme po obědě nastoupili opět do autobusu a dali jsme se na cestu do Prahy. Celý výjezd bych zhodnotil jako velice podařený a myslím, že jsme se hodně dozvěděli a odnesli si spoustu zkušeností.

Jan Tumpach E1.B

úterý 13. června 2017

StudentCup 2017

Den pro nás začínal dříve než normální všední dny, protože už v sedm hodin jsme měli sraz u školy. My tři studenti, rozumějte Dominik Kadera, Honza Feryna a Tomáš Hančl, jsme pod vedením paní profesorky Vospálkové vyrazili prezentovat naši školu na pátý ročník akce Student Cup, který pořádala SŽDC v areálu Na Pražačce.


Odvoz věcí na místo zajistil Honza se svou prostornou Lagunou, takže jsme ráno nanosili do auta propagační materiál a pár modelů, které jsme se chystali předvádět a mohli jsme vyrazit. Strategicky jsme obsadili stánek nejblíže elektrickému rozvaděči, což se ukázalo později jako velice dobrý tah, protože některé jiné školy musely shánět prodlužovačky navíc. My však byli vybaveni a rozbalili jsme všechno, co jsme si ze školy a z domova přivezli.


Mezi prezentované modely patřilo například "Inteligentní parkoviště", které Tomáš Hančl prezentoval i v rámci letošního ročníku SOČ, anebo výukový model chytré domácnosti od společnosti Loxone. Někdy kolem půl deváté soutěž startovala a my se mohli pustit do povídání o škole. Mnoho zájemců, především z osmých a sedmých ročníků, skutečně dorazilo i k našemu stánku a my jim s nadšením mohli předvést, co všechno se u nás na škole mohou naučit. Řekl bych, že jsme se do toho docela vžili, protože některé předváděcí scénky, které jsme s Honzou ochotně několikrát opakovali, trvaly i deset minut a naše publikum si kromě letáčků určitě odneslo nezapomenutelné zážitky. Bylo to super. Říkali jsme si, že potenciálním zájemcům můžeme kromě toho, co se u nás učí, ukázat také, že na škole můžou potkat super lidi, se kterými se pak budou smát zrovna tak, jako dnes s námi.


V areálu byly také dvě nafouknuté obří skluzavky s překážkovou dráhou. Nedalo nám to a museli jsme je jít vyzkoušet. Střídali jsme se ve stánku a vždy po dvou jsme vyráželi za zábavou. Bylo to skvělé zpestření. Navíc jsme vymysleli reklamní tah a ve frontách na skluzavky jsme oslovovali další děti a rozdávali letáčky naší školy. Akci jsme si všichni užili a doufáme, že jsme naším vystupováním nalákali spoustu nových zájemců.

Dominik Kadera, L3.D

středa 7. června 2017

Úžlabinská informatika 2017 – soutěž pro žáky ZŠ

V úterý 6. června 2017 se na naší škole konal pátý ročník soutěže Úžlabinská informatika – soutěž pro žáky 8. tříd základních škol. Celý soutěžní den byl rozdělen do několika částí. Po úvodní části a přivítání soutěžících a pedagogů ze základních škol následovala soutěžní část celého dne.

Soutěž se skládala z práce s textovým procesorem a z úpravy webových stránek. Součástí zadání byly jednoduché i složitější úkoly.

V další části dne byli soutěžící rozděleni do dvou skupin, které čekal další program (práce s grafickými tablety a programování v Unity). Nejprve se soutěžící stali programátory v Unity.

Po této aktivitě byla pro žáky připravena v jídelně školy drobná svačina. Ve druhé části programu si soutěžící vyzkoušeli práci s grafickými tablety. Na závěr soutěžního následovalo celkové vyhodnocení.

Konečné pořadí všech základních škol bylo následující:
 1. ZŠ Květnového vítězství (Vasko, Plachý), 
 2. ZŠ Brigádníků (Šulcová, Manychová), 
 3. ZŠ Brigádníků (Bubna-Litic, Melčák), 
 4. ZŠ genpor. Fr. Peřiny (Milt, Goffa), 
 5. ZŠ Pražačka (Hošťálek, Friede), 
 6. ZŠ genpor. Fr. Peřiny (Oukropec, Bušek), 
 7. ZŠ Špitálská (Cicvárek, Jedlička), 
 8. ZŠ Švehlova (Kuka, Machek), 
 9. ZŠ Květnového vítězství (Odcházel, Svobodníková), 
 10. ZŠ Pražačka (Kratinová, Plíšková), 
 11. ZŠ Švehlova (Drnková, Hřídel), 
 12. ZŠ Špitálská (Urbášek, Zeman).
Pořadí jednotlivců v části Práce s textovým procesorem:
 1. Alexander Alex Vasko (ZŠ Květnového vítězství),
 2. Viktorie Šulcová (ZŠ Brigádníků),
 3. Kryštof Bubna-Litic (ZŠ Brigádníků),
 4. Rostislav Milt (ZŠ genpor. Fr. Peřiny),
 5. Oliver Melčák (ZŠ Brigádníků).
Pořadí jednotlivců v části Webové stránky:
 1. Viktorie Šulcová (ZŠ Brigádníků),
 2. Oliver Melčák (ZŠ Brigádníků),
 3. Rostislav Milt (ZŠ genpor. Fr. Peřiny),
 4. Petr Plachý (ZŠ Květnového vítězství),
 5. Alexander Alex Vasko (ZŠ Květnového vítězství).
Odkaz na fotogalerii ze soutěže je k dipozici zde.

Soutěžícím a pedagogům ze základních škol děkuji za účast. Všem pedagogům a žákům naší školy, kteří se podíleli na organizaci soutěžního dne, děkuji za spolupráci.

Lukáš Hons